Instytut

prof. dr hab. Juliusz Domański

Informacje kontaktowe

Status

 • profesor w Zakładzie Studiów nad Renesansem (profesor emerytowany)

Zainteresowania naukowe

 • Dwoistość mojej formacji — filologa klasycznego (ze specjalizacją neolatynistyczną) i historyka filozofii dawnej (głównie późnego średniowiecza i wczesnego renesansu) — jest trwałym nacechowaniem także mojej pracy w IFK UW, szczególnie widocznym w prowadzonych badaniach, których inwencyjność i intensywność uwarunkowane są również wiekowo, co z kolei znajduje mocny wyraz nie tylko w tematyce publikacji, ale też w tym, że w ostatnich zwłaszcza latach jest wśród nich sporo wznowień lub w najlepszym razie przeróbek.
 • 1. Średniowiecze polskie: "Antologia Łacina w Polsce. Literatura myślicielska". Zainicjowana w r. 1992 przez ówczesny Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną UW w obrębie gigantycznego przedsięwzięcia "Łacina w Polsce" jako jeden z planowanych wtedy 11 tomów mających zaprezentować zagranicy łacińskie tradycje kultury polskiej, doprowadzona obecnie do stanu kompletności (teksty, komentarze, wstęp), lecz niewykończona jeszcze, licząca ok. 55 arkuszy antologia polskiego średniowiecza wygenerowała ubocznie szczegółowe drobniejsze studia, w drugiej połowie minionego dziesięciolecia publikowane lub w przyszłości przewidziane do publikacji, głównie w dominikańskim „Przeglądzie Tomistycznym”.
 • 2. Humanizm renesansowy: A) Najważniejsza z lat mojej pracy w IFK, wykończona w r. 1999 i oddana wtedy do wydawniczej realizacji w Holandii w obrębie "Opera omnia Erasmi Roterodami", lecz dotąd nieopublikowana, jest krytyczna i komentowana edycja Erazmowego "Enchiridion militis Christiani" (wskutek wykorzystania przeze mnie materiałów pozostałych po Raymondzie Marcelu będzie sygnowana także jego nazwiskiem). B) Zakończony udział w kierowanym przez Alinę Nowicką-Jeżową wielkim programie "Humanizm: idee, nurty, paradygmaty..." zaowocował dwoma opracowaniami w dwu kolejnych tomach ("Paideia Platona i humanitas Cycerona. Perspektywa antropologiczna" oraz "Filologia a humanizm. Starożytne precedensy humanistycznej koncepcji filologii"). C) Co się tyczy różnego rodzaju reedycji moich prac dawniejszych (częściowo uaktualnianych), to oprócz zrealizowanych w dwu wydanych w ciągu ostatnich lat zbiorów ("Philosophica – paraphilosophica – metaphilosophica" oraz "Philologica, litteraria, humaniora") aktualnie czekają na wydanie dwie książki: 1. w IFK od stycznia 2010 "Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu"; 2. w dominikańskiej "Bibliotece Przeglądu Tomistycznego" "Początki humanizmu" z r. 1982, w niewielkim stopniu zrewidowane, a opatrzone teraz tytułem "Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku". Przewiduję też możliwość wznowienia książki z r. 1997 "Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka", a także obcojęzyczną reedycję (za granicą) drugiego wydania (2002) książki "Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce". Nie wykluczam też zebrania moich publikowanych recenzji i wydania ich w zbiorze, który mógłby mieć tytuł "Książka o książkach". D) Osobną grupę publikacji, z mojej inicjatywy i czasem też z moim udziałem zrealizowanych, będących w realizacji i możliwych do ewentualnego zrealizowania. tworzą efekty mojej dydaktyki w IFK. 1. Należy tu urobek moich neolatynistycznych seminariów edytorsko-translatorskich z różnych lat, którego niektóre przekłady opublikowano w „Odrodzeniu i Reformacji w Polsce”, parę rzeczy ("Perottiana", "Ficiniana") jest w opracowaniu, aktualnie jedna ("Declamationes philosophi, medici, oratoris" Filipa Beroalda Starszego) w druku. 2. Być może, że nadawałyby się przynajmniej częściowej do opublikowania (najlepiej chyba jako skrypt) moje szkicowane dyskursywnie na piśmie wykłady w IFK o humanizmie (z lat 1992-1996). 3. Być może, że i z prowadzonych w dwu rzutach (również na podstawie dyskursywnie ujętego szkicu) wykładów „Literatura rzymska epoki republikańskiej jako przekład, naśladownictwo, współzawodnictwo” można by jeszcze wygospodarować do publikacji coś oprócz analizy porównawczej liryku Safony i Katullusa, który czeka na moją ostateczną redakcję.

Książki

Juliusz DomańskiDezyderiusza Erazma z Rotterdamu "List o filozofii ewangelicznej", Włodzimierz Olszaniec (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa 2022 (Minuscula Humaniora tom. 4)
Juliusz Domański, Mikołaj OlszewskiZ dawnych rozważań wokół ontologii dziejów i aksjologii dziejopisarstwa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2022
Juliusz DomańskiWykłady o humanizmie, Fundacja hr. Augusta Cieszkowskiego, Warszawa 2020 (Biblioteka kwartalnika Kronos)
Juliusz DomańskiŁacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia., PAU, Kraków 2020 (http://pau.krakow.pl/publikacje_online/Lacina_w_Polsce.pdf)
Juliusz DomańskiPiccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku, Włodzimierz Olszaniec (red.), Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2018 (Minuscula Humaniora, tom 1)
Juliusz DomańskiErasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu, Instytut Tomistyczny i IFK UW, Warszawa 2017
Juliusz DomańskiLe texte comme présence. Contribution à l'histoire de la réflexion sur le texte et le livre, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017
Juliusz DomańskiSzkice do portretów humanistów XX wieku, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017
Erasmus RoterodamusEnchiridion militis Christiani = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo V, t. VIII, Juliusz Domański (red.), Brill, Leiden - Boston 2016 (wydanie krytyczne)
Juliusz DomańskiKsiążka o książkach. 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016
Juliusz DomańskiMiędzy filozofią a filologią. Wspomnienia, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2012
Juliusz DomańskiPhilologica, litteraria, humaniora. Studia i szkice z dziejów recepcji dziedzictwa antycznego, Instytut Filologii Klasycznej UW, Warszawa 2009
Juliusz DomańskiPhilosophica – paraphilosophica – metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, PAU, Kraków 2008 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, ogólnego zbioru tom 109)
Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Juliusz Domański (red.), Instytut Filologii Klasycznej, Polskie Towarzystwo, Warszawa 2006
Juliusz Domański„Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii, wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005 (wydanie pierwsze: Ossolineum, Wrocław 1978)
Juliusz DomańskiTekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002 (wydanie pierwsze: IFiS PAN, Warszawa 1992)
Juliusz DomańskiErazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, wydanie drugie poprawione i uzupełnione streszczeniem niemieckim, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001 (wydanie pierwsze: Ossolineum, Wrocław 1973)
Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy: Zbożna biesiada, Zachęta do filozofii chrześcijańskiej, Metoda prawdziwej teologii, z dodaniem Listu o filozofii ewangelicznej, wydanie poprawione i poszerzone, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000 (wydanie pierwsze: Pax, Warszawa 1960)
Juliusz DomańskiZ dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, IFiS PAN, Warszawa 1997 (Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 17)
Juliusz DomańskiMetamorfozy pojęcia filozofii, przedmową poprzedził P. Hadot, przeł.: Z. Mroczkowska, M. Bujko, IFiS PAN, Warszawa 1996 (Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei, t. 15)
Juliusz DomańskiLa philosophie, théorie ou manière de vivre? Les controverses de l’Antiquité à la Renaissance, avec une Préface de P. Hadot, Editions du Cerf, Fribourg Suisse - Paris  1996 (Vestigia, 18)
Juliusz Domański, Lech Szczucki (wyd.)Iacobus Palaeologus, Disputatio scholastica, Bibliotheca Unitariorum, Utrecht 1994
Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech SzczuckiZarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII, PWN, Warszawa 1989
Juliusz DomańskiWykłady z historii filozofii starożytnej, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów, Kraków 1985
Juliusz DomańskiPoczątki humanizmu, Ossolineum, Wrocław 1982 (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce pod red. Z. Kuksewicza, t. IX)
Juliusz Domański700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, słowo wstępne napisał W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1978
Juliusz Domański, Ricardus Gansiniec, Georgius DobrzyckiNicolai Copernici de revolutionibus libri sex, Officina Publica Libris Scientific Edendis, Cravoviae 1975 (Nicolai Copernici opera omnia vol. II)
Juliusz DomańskiDe Philippo Callimacho elegicorum Romanorum imitatore, Ossolineum, Wrocław 1966 (Archiwum Filologiczne, t. XII)
Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przedmową poprzedził L. Kołakowski, PWN, Warszawa 1965 (Biblioteka Klasyków Filozofii)
Juliusz Domański, Zbigniew OgonowskiIoachimi Stegmanni De iudice et norma controversiarum fidei, PWN, Warszawa 1963 (Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, t. IV)

Artykuły i inne publikacje

 • Juliusz DomańskiFilologia a humanizm. Starożytne precedensy humanistycznej koncepcji filologii, [W:] Humanizm i filologia, A. Karpiński (red.), NeritonWarszawa 2011, s. 25–67
 • Juliusz DomańskiWspomnienie o Barbarze Skardze, Przegląd Filozoficzno-Literacki nr 1 (26) (2010), s. 270–286
 • Juliusz DomańskiDroga do prawdy, czyli sens filozofii, "Polityka", Pomocnik Historyczny (wydanie specjalne: 2500 lat od wielkiej bitwy. Maraton. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy) 10 (2010), s. 65–67
 • Juliusz DomańskiWspomnienia (fragment), Kronos nr 4 (2010), s. 154–161
 • Juliusz DomańskiSłowo na zamknięcie sesji, Kronos nr 4 (2010), s. 197–198
 • Juliusz Domański, Jacek SoszyńskiŁukasza z Wielkiego Koźmina mowa pochwalna na bakalaureat Jana Voldnera z Tarnowa i magisterium Stanisława z Ujścia (BJ 2215, f. 251r – 255v), Przegląd Tomistyczny 16 (2010), s. 391–419
 • Juliusz DomańskiDIA TI PHILOSOPHOTERON KAI SPUDAIOTERON POIESIS HISTORIAS ESTIN? In Aristotelis Poeticorum libellum adnotatiuncula, Peitho / Examina Antiqua 1 (2010), s. 75–81
 • Juliusz DomańskiPrzemówienie inauguracyjne 3 XI 2010, Colloquia Litteraria UKSW 8/9 (2010), s. 171–186
 • Juliusz DomańskiSłowo wstępne, [W:] Aemulatio et imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej , Warszawa 25-26 kwietnia 2008 roku, Instytut Filologii Klasycznej UWWarszawa 2009, s. 8–12
 • Juliusz DomańskiTrzy glosy do pojęć osoby i wspólnoty, Acta Mediaevalia 22 (2009), s. 197–205
 • Juliusz DomańskiMichała Falkenera z Wrocławia (ok. 1460-1534) prolog do "Wykładu hymnów kościelnych", Przegląd Tomistyczny 9 (2009), s. 223–246
 • Juliusz DomańskiJ. Soszyński, Sacerdotium — imperium — studium, Warszawa 2006, Przegląd Tomistyczny 15 (2009), s. 459–462 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiHumanista gotajski Mutianus Rufus (Konrad Muth, 1471-1526). Garść uwag z lektury z Erazmem w tle, Przegląd Filozoficzno-Literacki nr 4 (25) (2009), s. 345–366
 • Juliusz DomańskiKilka uwag o roli przekładu w kulturze. Perspektywa rzymska, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 53 (2009), s. 7–11
 • Juliusz DomańskiBlaski i cienie kultury przekładu, Przekładaniec 21 (Historia przekładu) (2009), s. 30–37
 • Juliusz DomańskiHumaniści i sztuka przekładu (W. Olszaniec, Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2008), Przekładaniec 21 (2009), s. 214–220 (recenzja książki)
 • Juliusz Domański„Paideia” Platona i „humanitas” Cycerona. Perspektywa antropologiczna, [W:] Humanitas. Projekt antropologii humanistycznej, cz. 1: Paradygmaty — tradycje — profile historyczne, A. Nowicka-Jeżowa (red.), NeritonWarszawa 2009, s. 137–163
 • Juliusz DomańskiO profesorze Stefanie Swieżawskim (10 II 1907 – 18 V 2004) – uczonym, chrześcijaninie, Europejczyku – kilka wspomnień bardzo osobistych, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53 (2008), s. 203–211
 • Juliusz DomańskiTranslacja, imitacja, emulacja. Cyceron między Grecją i Rzymem, z profesorem Juliuszem Domańskim rozmawia Krzysztof Łapiński, Przegląd Filozoficzno literacki nr 1 (19) (2008), s. 13–34
 • Juliusz DomańskiŚredniowieczna i renesansowa unia europejska intelektualistów, [W:] Andrzej Kobos, Po drogach uczonych, z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej Kobos, PAUKraków 2008, s. 203–248
 • Juliusz DomańskiFilozofia gramatyki (K. Krauze-Błachowicz, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, 411 stron), Kronos nr 2 (2008), s. 411–416 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiLa ricezione dell’umanesimo italiano nell’ambiente universitario cracoviano (prima dell’arrivo di Filippo Callimaco), [W:] La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale, Danilo Facca (red.), Wydawnictwo Naukowe SemperWarszawa 2008, s. 7–16
 • Juliusz DomańskiW Instytucie Filologii Klasycznej UW, Meander 63 (2008), s. 266–283
 • Juliusz Domański[Informacja o tłumaczu w:] Owidiusz: Metamorfozy I 5-363, przeł. W. Mączka, Meander 63 (2008), s. 129–129
 • Juliusz DomańskiPrzedmowa do wydania polskiego, [W:] Werner Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł.: Jerzy Wocial, Wydawnictwo HominiKraków 2007, s. 7–19
 • Juliusz DomańskiUżytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego czyli o różnicy między humanizmem i humanistyką, [W:] Nagroda im. Księdza Idziego Rodziszewskiego, laudacja: E. I. Zieliński OFMConv, Towarszystwo Naukowe KULLublin 2007, s. 23–32 (Wykłady i przemówienia 59)
 • Juliusz Domański[wypowiedź w Części I: Dokonania], [W:] Historia filozofii polskiej: dokonania, poszukiwania, projekty, Anna Dziedzic (red.), Andrzej Kołakowski (red.), Stanisław Pieróg (red.), Piotr Ziemski (red.), Wydawnictwo Naukowe SemperWarszawa 2007, s. 22–26
 • Juliusz DomańskiWspomnienie o profesorze Janie Czerkawskim (1939-2007) – bardzo osobiste, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51 (2007), s. 293–298
 • Juliusz DomańskiGramatyka między metafizyką i poezją, [W:] Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej. Wybrane zagadnienia, Teresa Michałowska (red.), Wydawnictwo CroniconWrocław 2007, s. 15–31
 • Juliusz Domański„Poeci kolebką filozofów”. Jana z Salisbury krytyka LXXXVIII listu Seneki, Acta Mediaevalia 20 (2007), s. 75–91
 • Juliusz Domański"Theatrales sollemnitates". Uwagi o elementach dramatyczności i teatralności "Kroniki polskiej" Wincentego Kadłubka, [W:] Rzeczy minionych pamięć. Studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Andrzej Borowski (red.), Jakub Niedźwiedź (red.), Księgarnia AkademickaKraków 2007, s. 133–144
 • Juliusz DomańskiKilka myśli o swoistości i nieredukowalności człowieka, czyli o humanizmie i filozofii, [W:] Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego, Wydawnictwo KULLublin 2007, s. 133–144
 • Juliusz DomańskiPhilippe Callimaque — imitateur ou émule des poétes élégiaques romains?, [W:] Respublica Litteraria in Action. Letters — Speeches — Poems — Inscriptions, Anna Skolimowska (red.), OBTA UW - PAUWarsaw - Cracow 2007, s. 95–101 (Corpus Epistolarum Ioannis Dantisci, part V, vol. 1)
 • Juliusz DomańskiStefan Swieżawski (1907-2004), Quaestiones Medii Aevi Novae 12 (2007), s. 367–374
 • Juliusz DomańskiNa studiach 1947-1951, Meander 62 (2007), s. 150–178
 • Juliusz Domański[nota wstępna do fragmentów "Augusta" K. Kumanieckiego], Meander 62 (2007), s. 114–114
 • Juliusz DomańskiCyceron — tłumacz i manipulator?, Meander 62 (2007), s. 344–353 (recenzja książki)
 • Juliusz Domański[nota wprowadzająca do:] A. Krokiewicz, Poznaj siebie – Gnothi seauton, Meander 62 (2007), s. 197–197
 • Juliusz DomańskiRozmyślania podróżne Petrarki — spadkobiercy starożytnych Rzymian, rzecznika życia wewnętrznego, Meander 62 (2007), s. 355–364 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiO teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym, [W:] Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, przeł.: Juliusz Domański, Włodzimierz Olszaniec, Władysław Seńko, Wydawnictwo Marek DerewieckiKęty 2006, s. 5–90 (Ad fontes, t. 1)
 • Burgundiusz z Pizy, Wstęp do przekładu komentarza św. Jana Chryzostoma do Ewangelii według św. Jana (fragment), przeł.: Juliusz Domański, [W:] Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, przeł.: Juliusz Domański, Włodzimierz Olszaniec, Władysław Seńko, Wydawnictwo Marek DerewieckiKęty 2006, s. 146–161 (Ad fontes, t. 1)
 • Juliusz DomańskiSłowo wstępne, [W:] Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda, referaty wygłoszone podczas międzynarodwej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Warszawa 16-18 września 2004, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), PTF, Koło Warszawskie - IFK UW - OBTA UWWarszawa 2006, s. 7–15
 • Juliusz DomańskiErazmowe kłopoty z historią i biblijne na nie remedium, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 50 (2006), s. 11–27
 • Juliusz DomańskiLes principes de l’usage chrétien du patrimoine classique selon Erasme, [W:] Education, transmission, rénovation à la Renaissance, B. Pinchard (red.), P. Servet (red.), Libraire DrozGenève 2006, s. 213–221
 • Juliusz DomańskiMyśl filozoficzna XV wieku: S. Swieżawski jako jej historyk, [W:] Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło, J. Czerkawski (red.), P. Gut (red.), Wydawnictwo KULLublin 2006, s. 211–220
 • Juliusz Domański„Kronika polska” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem a kultura humanistyczna XII wieku (próba analizy kilku wątków prologu dzieła), Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 9 (2006), s. 4–34
 • Juliusz DomańskiŚwiadomość językowa Europy Zachodniej w średniowieczu i renesansie, [W:] Renesanasowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, W. Sajdek (red.), Wydawnictwo KULLublin 2006, s. 57–70
 • Juliusz DomańskiProlog "Kroniki polskiej" Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Próba enarracji, Przegląd Tomistyczny 12 (2006), s. 9–60
 • Juliusz Domański[Eloge prononcé à l’occasion de l’attribution du Prix Parandowski à Anna Świderkówna], Organon 35 (2006), s. 205–208
 • Juliusz DomańskiWspomnienie o Marii Cytowskiej, Meander 61 (2006), s. 3–11
 • Juliusz DomańskiQuaenam is, qui in Iacobi Parcossi Orthographiam prologum composuit, Polonico idiomate scriptitanda esse duxerit, Acta Mediaevalia 18 (2005), s. 165–174
 • Juliusz DomańskiUwagi o pluralizmie filozoficznym w PRL-u, Ruch Filozoficzny 62 (2005), s. 29–32
 • Juliusz DomańskiDe Platonis PAIDEIAI deque Ciceronis humanitate, streszczenie , [W:] Humanitas grecka i rzymska, R. Popowski (red.), Wydawnictwo KULLublin 2005, s. 69–71
 • Juliusz DomańskiKrokiewicz Adam, [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z AkwinuLublin 2005, s. 76–78
 • Juliusz DomańskiKumaniecki Kazimierz Feliks, [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VI, Polskie Towarzystwo Tomasza z AkwinuLublin 2005, s. 140–142
 • Juliusz DomańskiPetrarca e la filosofia, [W:] Petrarka a jedność kultury europejskiej – Petrarca e l’unità della cultura europea, M. Febbo (red.), P. Salwa (red.), Wydawnictwo Naukowe SemperWarszawa 2005, s. 69–76
 • Juliusz DomańskiHumanistyczna formacja pisarzy i myślicieli XV – XVI wieku, [W:] Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, J. Okoń (red.), M. Kuran (red.), Wydawnictwo UŁŁódź 2005, s. 19–32
 • Juliusz DomańskiPetrarka i filozofia, Studia Antyczne i Mediewistyczne 38 (2005), s. 229–237
 • Juliusz DomańskiSokrates humanistów, Studia Antyczne i Mediewistyczne 38 (2005), s. 239–264
 • Juliusz DomańskiStudia klasyczne dawniej i dziś. Kilka wspomnień, kilka obserwacji, [W:] Kultura antyczna i współczesna edukacja, T. Lewowicki (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNPWarszawa 2004, s. 25–29
 • Juliusz DomańskiPosłowie do wydania polskiego, [W:] Pierre Hadot, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do "Rozmyślań" Marka Aureliusza, przeł. P. Domański, Wydawnictwo AntykKęty 2004, s. 313–319
 • Juliusz DomańskiNowy wizerunek Platona, [W:] Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni, A. Motycka (red.), Wydawnictwo IFiS PANWarszawa 2004, s. 15–21 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiGłos w obronie filozofii nowożytnej, [W:] Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni, A. Motycka (red.), Wydawnictwo IFiS PANWarszawa 2004, s. 138–140
 • Juliusz DomańskiCzy filozofia jest tym, czym są filozofowie?, Przegląd Filozoficzny 13 (2004), s. 11–25
 • Juliusz Domańskiwypowiedź w dyskusji , [W:] J. ZiętarskaStanisław Konarski – pedagog, polityk, filozof, Wydział Polonistyki UWWarszawa 2004, s. 109–114
 • Juliusz DomańskiOpatrzność Boża i wolność ludzka w historiozofii św. Augustyna, Przegląd Tomistyczny 10 (2004), s. 7–32
 • Juliusz DomańskiNieśmiały głos „niezależnego eksperta” w „sądzie nad łaciną”, [W:] Łacina na ławie oskarżonych. Druk z okazji Setnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Wydawnictwo DiGWarszawa 2004, s. 31–36
 • Juliusz DomańskiDer Sokrates der Humanisten, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 48 (2004), s. 37–63
 • Juliusz Domańskiwypowiedź w dyskusji, [W:] Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w dniu 8 czerwca 2004 r., Senat RPWarszawa 2004, s. 60–62
 • Juliusz DomańskiJan Garewicz – garść wspomnień bardzo osobistych, Ruch Filozoficzny 61 (2004), s. 9–13
 • Juliusz DomańskiSprawiedliwość i miłosierdzie w systemie cnót politycznych Wincentego Kadłubka, Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny 1 (2003/2004), s. 154–163
 • Juliusz DomańskiPolen, I. Rezeptionsgeschichte, A. Literatur, 1. Mittelalter (= Rezeption der antiken Literatur im polnischen Mittelalter), [W:] Der Kleine Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 15/2, H. Cancik (red.), M. Landfester (red.), H.Schneider (red.), J. B. MetzlerStuttgart - Weimar 2003, s. 391–393
 • Juliusz DomańskiDoktorat honorowy Profesora Władysława Stróżewskiego, Olimpiada Filozoficzna 26 (2003), s. 114–115
 • Juliusz DomańskiPomocnica nauk i teologii. Kilka wątków metanaukowej refleksji nad historią w XII wieku, Przegląd Tomistyczny 9 (2003), s. 57–112
 • Juliusz DomańskiTeoretyczna czy praktyczna? Scholastyczne dyskusje o naturze teologii (M. Olszewski, O teoretycznej bądź praktycznej naturze teologii. Metateologia scholastyczna 1200-1350, Universitas, Kraków 2002, s. 580), Przegląd Tomistyczny 9 (2003), s. 351–364
 • Juliusz DomańskiRecepcja – imitacja – emulacja. Kilka uwag o twórczości łacińskiej humanistów jako wyrazie postawy użytkowniczej wobec dziedzictwa antycznego, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 47 (2003), s. 7–19
 • Juliusz DomańskiTekst jako uobecnienie, [W:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, G. Godlewski (red.), A. Mencwel (red.), R. Sulima (red.), Wydawnictwa UWWarszawa 2003, s. 361–367
 • Juliusz DomańskiDwie glosy do "Enchiridionu" Erazma z Rotterdamu, [W:] Studia neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), Mieczysław Mejor (red.), Instytut Filologii Klasycznej UWWarszawa 2003, s. 79–94
 • Juliusz DomańskiO dwu Cycerońskich znaczeniach humanitas jako „człowieczeństwa kwalifikowanego”, [W:] Wielkość i piękno filozofii, J. Lipiec (red.), S. Kołodziejczyk (red.), Collegium ColumbinumKraków 2003, s. 157–169
 • Juliusz DomańskiPrzedmowa, [W:] J. Gwiazdecka, O formie platońskiej refleksji moralnej, Wydawnictwo AntykKęty 2003, s. 5–7
 • Juliusz DomańskiDe Platonis "PAIDEIAI" deque Ciceronis "humanitate", Eos 110 (2003), s. 37–46
 • Juliusz DomańskiZatracone oblicze filozofii, z profesorem Juliuszem Domańskim rozmawiają Elżbieta Szabat i Melania Stańczyk, Prezentacje. Magazyn Filozoficzny nr 1 (2002), s. 2–6
 • Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu, [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Polskie Towarzystwo Tomasza z AkwinuLublin 2002, s. 202–208
 • Juliusz DomańskiErazmianizm, [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Polskie Towarzystwo Tomasza z AkwinuLublin 2002, s. 208–211
 • Juliusz DomańskiKilka uwag w kwestii wydawania łacińskich tekstów postantycznych, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 47 (2002), s. 23–31
 • Juliusz DomańskiMoja droga do filozofii, Olimpiada Filozoficzna 25 (2002), s. 12–19
 • Juliusz DomańskiSokrates humanistów [streszczenie referatu], Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 66 (2002), s. 101–104
 • Juliusz DomańskiPatrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kulturze chrześcijańskiej, [W:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara, księga pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa w dniach 19-21 listopada 1999 roku, A. Białecka (red.), J. J. Jadacki (red.), Wydawnictwo Naukowe SemperWarszawa 2001, s. 39–67
 • Juliusz DomańskiPlaton der italienischen Humanisten. Einige Bemerkungen über Petrarca, Giannozzo Manetti, Guarino Guarini Veronese, [W:] Sein und Werden bei Platon. Festschrift Karl Albert zum 80. Geburtstag, E. Jain (red.), S. Grätzel (red.), Verlag Karl AlberMünchen 2001, s. 339–353
 • Juliusz DomańskiKallimach, Philippus Callimachus, wł. Filippo Buonaccorsi, [W:] Encyklopedia katolicka, t. VIII, Towarszystwo Naukowe KULLublin 2001, s. 407–409
 • Juliusz DomańskiHistoria, która się nie starzeje (S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000), Znak 53/3 (2001), s. 147–152 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiEuropa, [W:] Spotkania nie tylko literackie, StentorWarszawa 2001, s. 18–39 (Szkolna Biblioteka Humanisty)
 • Juliusz DomańskiDe bonarum litterarum in theologiam reditu. Mikołaja Gerbela przedmowa do "Enchiridionu" Erazma, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 45 (2001), s. 21–31
 • Juliusz DomańskiJerzy Bartłomiej Korolec, 24 août 1933 – 29 août 2000, Mediaevalia Philosophica Polonorum 34 (2001), s. 7–9
 • Juliusz DomańskiJan Garewicz (21 VII 1921 – 15 I 2002), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 46 (2001), s. 1–2
 • Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu i jego filozofia, Terminus 3 (2001), s. 35–57
 • Juliusz DomańskiWspomnienie o Prof. Kazimierzu Kumanieckim, Meander 56 (2001), s. 414–421
 • Juliusz DomańskiKadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka uwag wokół domniemanego źródła, Studia Mediewistyczne 34-35 (2000), s. 71–86
 • Juliusz DomańskiArystotelesowski paradygmat nauki a historia. Dwa przykłady z XIII wieku, Przegląd Tomistyczny 8 (2000), s. 287–300
 • Juliusz Domański„Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona” (R. Legutko, Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona, Kraków 1900), Przegląd Tomistyczny 8 (2000), s. 459–467 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiPaul Oskar Kristeller (1905-1999), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 44 (2000), s. 243–248
 • Juliusz DomańskiUwieńczenie wielkości, Przegląd Artystyczno-Literacki nr 7-8 (101-102) (2000), s. 12–15
 • Juliusz DomańskiPrzedmowa do wydania polskiego, [W:] Pierre Hadot, Czym jest filozofia starożytna, Fundacja AletheiaWarszawa 2000, s. 5–19
 • Juliusz DomańskiErazm z Rotterdamu, List dedykujący kardynałowi Wawrzyńcowi Campeggio Parafrazę Listu św. Pawła do Efezjan oraz pięciu innych Listów Pawłowych (Ep. 1062 z 5 lutego 1519), przeł.: Beata Chądzyńska, Meander 55 (2000), s. 251–270
 • Juliusz DomańskiBienen-Metapher und Mythologiekritik in der Renaissance, [W:] Bodo Guthmüller, Walter KühlmannRenaissancekultur und antike Mythologie, Max Niemeyer VerlagTübingen 1999, s. 1–18
 • Juliusz DomańskiCzym były "studia humanitatis"? Leonarda Bruniego "De studiis et litteris" (1422-1426), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 43 (1999), s. 7–27
 • Cytat z epigramatu Kwintusa Lutacjusza Katulusa w liście Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera, przeł.: Juliusz Domański, Terminus 1 (1999), s. 19–24
 • Juliusz DomańskiCzy będziesz wiedział, co przeżyłeś (S. Swieżawski, Przebłyski nadchodzącej epoki, Warszawa 1998), Biuletyn Biblioteki Narodowej nr 2 (149) (1999), s. 43–46 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiPatrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji, [W:] Człowiek – nauka – wiara. Materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, J. J. Jadacki (red.), K. Wójtowicz (red.), Uniwersytet WarszawskiWarszawa 1999, s. 117–130
 • Juliusz Domańskilist do prof. Barbary Skargi – adres hołdowniczy na osiemdziesięciolecie, Przegląd Filozoficzny 8 (1999), s. 11–14
 • Juliusz Domańskiadres dla prof. Barbary Skargi – wiersz łaciński z własnym przekładem polskim, Przegląd Filozoficzny 8 (1999), s. 214–215
 • Juliusz DomańskiWładysław Witwicki (1878-1948) jako tłumacz Platona, Heksis nr 3-4 (20-21) (1999), s. 30–41
 • Juliusz DomańskiSokrates i inni święci (rozmowa z Dariuszem Karłowiczem), Znak 50 (1998), s. 29–40
 • Juliusz DomańskiChrześcijanin w Akademii (W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przekład, redakcja i wprowadzenie K. Bielawski, Bydgoszcz 1997), Znak 50 (1998), s. 130–138 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiZmiana jako kategoria filozoficzna. Kilka refleksji na materiale z filozofii starożytnej, Studia Mediewistyczne 33 (1998), s. 13–30
 • Juliusz DomańskiLutacjusz Katulus. Epizod z dziejów przekładu, naśladownictwa i współzawodnictwa w literaturze rzymskiej, Przegląd Filozoficzny 7 (1998), s. 115–132
 • Juliusz DomańskiOd późnego ucznia [w cyklu: „O Profesorze Swieżawskim mówią”], Kwartalnik Filozoficzny 25 (1997), s. 42–45
 • Juliusz DomańskiHerakles na rozstaju dróg. Kontemplacja i działanie w humanizmie i scholastyce XIV i XV wieku, Znak nr 5 (504) (1997), s. 37–52
 • Juliusz DomańskiO dwu znaczeniach metafory pszczoły , Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 42 (1997), s. 57–72
 • Juliusz DomańskiDe Quinti Lutatii Catuli versu in Ioannis Cochanovii epistula ad Stanislaum Fogelwederum scripta citato observatiuncula, [W:] Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, SemperWarszawa 1997, s. 331–335
 • Juliusz DomańskiProfesor Marian Plezia (1917-1996). Próba charakterystyki twórczości, Przegląd Tomistyczny 6-7 (1997), s. 507–519
 • Juliusz DomańskiProfesor Marian Plezia (26 II 1917 - 3 XI 1996). Filolog klasyczny - mediewista - historyk filologii, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 42 (1997), s. 145–157
 • Juliusz DomańskiProfesor Kazimierz Kumaniecki, jakim go pamiętam, Meander 52 (1997), s. 145–157
 • Juliusz DomańskiKilka uwag na zamknięcie sesji: stenogram wypowiedzi, [W:] Pamięci Profesora Adama Krokiewicza, R. Zaborowski (red.), StakroosWarszawa 1997, s. 111–120
 • Juliusz DomańskiProfesor Marian Plezia (1917-1996), Kwartalnik Historyczny 104 (1997), s. 157–159
 • Juliusz DomańskiPosłowie do wydania polskiego, [W:] O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej, przeł.: P. Domański, IFiS PANWarszawa 1996, s. 250–268
 • Juliusz DomańskiKilka refleksji nie tylko etycznych o tradycji, recepcji i renesansie jako atrybutach kondycji człowieczej, Etyka 29 (1996), s. 250–268
 • Juliusz DomańskiC. Asso, La teologia e la grammatica. La controversia tra Erasmo ed Edward Lee, Firenze 1993 (Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento, 4), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 40 (1996), s. 131–137 (recenzja książki)
 • Juliusz Domański, Juliusz DomańskiLa Republique des lettres érasmienne, [W:] Société et Eglise. Textes et discussions dans les Universités d’Europe centrale pendant le Moyen-Age tardif, S, Włodek (red.), BrepolsTurnhout 1995, s. 177–191 (SIEPM, Rencontres de Philosophie Médiévale, 4)
 • Juliusz DomańskiLa tolleranza religiosa e la guerra giusta negli scritti di Stanislao di Scarbimiria e di Paolo Vladimiri, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 39 (1995), s. 19–30
 • Juliusz DomańskiAntropologiczna refleksja nad relikwiami, [W:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, H. Manikowska (red.), H. Zaremska (red.), IH PANWarszawa 1995, s. 29–38 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia)
 • Juliusz DomańskiPrzekład jako praca twórcza, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 40 (1995), s. 21–29
 • Juliusz DomańskiUwagi z okazji polskiego przekładu "Skarbca wiedzy" Brunetta Latiniego, Studia Mediewistyczne 31 (1995), s. 27–39
 • Juliusz DomańskiŁacina w Polsce. Literatura myślicielska (XIII-XV wiek), [W:] Łacina w Polsce, z. 3-4, W. Kossobudzka-Orłowska (red.), OBTA UWWarszawa 1995, s. 119–142
 • Juliusz Domańskiprzedmowa, [W:] A. KrokiewiczZarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, PaxWarszawa 1995, s. 5–11
 • Juliusz DomańskiCzym była dawniej filozofia, Biuletyn Olimpiady Filozoficznej nr 10 (1995), s. 1–8
 • Juliusz Domańskiwypowiedzi w dyskusji, [W:] Literatura i kultura polskiego sredniowiecza. Człowiek wobec swiata znaków i symboli, P. Buchwald-Pelcowa (red.), J. Pelc (red.), Wydawnictwa Fundacji "Pro Futuro"Warszawa 1995, s. 292–297
 • Juliusz DomańskiDIA TI SOPHOTERON KAI SPUDAIOTERON POIESIS HISTORIAS? In Aristotelis Poeticorum libellum adnotatiuncula, [W:] Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie, J. Pirożyński (red.), UJKraków 1994, s. 19–25 (Uniwersytet Jagielloński, Varia CCCXXX)
 • Juliusz DomańskiGodność człowieka a zagadnienie jego wolności w filozofii starożytnej, [W:] Zagadnienie godności człowieka, J. Czerkawski (red.), Redakcja Wydawnictw KULLublin 1994, s. 7–19
 • Juliusz DomańskiNarodowe i uniwersalne pierwiastki w myśli polskiej XV wieku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 37 (1993), s. 17–34
 • Juliusz DomańskiUżytkownicy i badacze filozofii starożytnej w XV wieku, [W:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, T, Michałowska (red.), Wydanictwo IBLWarszawa 1993, s. 29–40
 • Juliusz DomańskiFilip Kallimach a Uniwersytet Krakowski, [W:] Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, B. Otwinowska i in. (red.), SemperWarszawa 1993, s. 87–94
 • Juliusz DomańskiPosłowie do wydania polskiego, [W:] H. Jonas, Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przeł. P. Domański, IFiS PANWarszawa 1993, s. 33–35
 • Juliusz DomańskiErazma z Rotterdamu List o filozofii ewangelicznej (Przekład i komentarz), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 38 (1993), s. 21–30
 • Juliusz DomańskiDe adagio quodam Erasmiano. Epistula gratulatoria, [W:] Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Polskie Towarzystwo FilozoficzneKraków - Warszawa 1993, s. 35–41
 • Juliusz DomańskiChrześcijaństwo a filozofia grecka, Znak 44 (1992), s. 58–66
 • Juliusz DomańskiUwagi o średniowiecznej i renesansowej pogardzie świata i nędzy i godności człowieka, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 37 (1992), s. 5–52
 • Juliusz DomańskiMetafizyka Arystotelesa i fizyka pierwszych filozofów (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 36 (1992), s. 5–24
 • Juliusz DomańskiDe Philippi Callimachi in VIII beatitudines homilia observationes, [W:] Munera philologica Georgio Starnawski ab amicis collegis discipulis oblata, Lod-ArtŁódź 1992, s. 97–105
 • Juliusz DomańskiDlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii? Glosa do IX rozdziału Poetyki Arystotelesa, Przegląd Filozoficzny 1 (1992), s. 5–15
 • Juliusz DomańskiPosłowie do wydania polskiego, [W:] P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, IFiS PANWarszawa 1992, s. 255–261
 • Juliusz DomańskiDuch filozofii starożytnej Pierre’a Hadota, Przegląd Filozoficzny 1 (1992), s. 87–92
 • Juliusz DomańskiPatrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji, Idea 5 (1992), s. 5–27
 • Juliusz DomańskiPosłowie do wydania polskiego, [W:] K. AlbertO Platońskim pojęciu filozofii, przeł. J. Drewnowski, IFiS PANWarszawa 1991, s. 47–49
 • Juliusz DomańskiScholastyka, [W:] Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze - renesans - barok, T, Michałowska i in. (red.), OssolineumWrocław 1990, s. 747–761
 • Juliusz Domański„Stworzenie z niczego”. Kilka uwag o genezie i rozwoju pojęcia, Roczniki Filozoficzne 37-38 (1989-1990), s. 31–41
 • Juliusz DomańskiPóźny erazmianizm jako przezwycięzenie ograniczeń literackiego humanizmu, [W:] Jan Kochanowski, 1584-1984. Epoka - twórczość - recepcja, t. I, P. Buchwald-Pelcowa (red.), J. Pelc (red.), Wydawnictwo LubelskieLublin 1989, s. 51–64
 • Juliusz DomańskiO niektórych formach literatury myślicielskiej polskiego średniowiecza, [W:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, T. Michałowska (red.), OssolineumWrocław 1989, s. 209–231
 • Juliusz Domański"Non discere debemus ista, sed didicisse". Glosa do LXXXVIII listu Seneki, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 34 (1989), s. 183–196
 • Juliusz DomańskiScholastyka, Studia Filozoficzne nr 2 (1989), s. 3–24
 • Juliusz DomańskiVita activa und Vita contemplativa, hrsg. von B. Vickers, Zürich 1986, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 34 (1989), s. 207–218 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiJ. Drewnowski, Uczony w świadomości polskiego środowiska naukowego w pierwszej połowie XV wieku, Wrocław 1987 (Monografie z dziejów nauki i techniki, t. CXXXVI), Studia Antyczne i Mediewistyczne 26 (1989), s. 150–155 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiTekst jako uobecnienie. Przegląd topiki kilku humanistów łacińskich starożytności, średniowiecza i renesansu, [W:] Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i wobec innych, J. Rudniański (red.), K. Murawski (red.), PIWWarszawa 1988, s. 17–37
 • Juliusz DomańskiDe Enchiridii Erasmiani loco quodam parum perspicuo observatiuncula, [W:] Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata, OssolineumWrocław 1988, s. 61–68
 • Juliusz DomańskiFilippo Buonaccorsi e la cultura filosofica del ‘400 in Polonia, [W:] Callimaco Esperiente, poeta e politico del ‘400, G. C. Garfagnini (red.), OlschkiFirenze 1987, s. 25–43
 • Juliusz DomańskiO Enchiridionie Erazma kilka uwag filologa, [W:] Kultura polska a kultura europejska, prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, PWNWarszawa 1987, s. 109–121
 • Juliusz DomańskiDer Einfluss des Erasmianismus und die Reformation in Polen, Acta Poloniae Historica 55 (1987), s. 41–56
 • Juliusz DomańskiPojęcie filozofii starożytnej w pracach Adama Krokiewicza, Przegląd Humanistyczny 30 (1987), s. 13–19
 • Juliusz DomańskiLeksykografia łacińska a kultura umysłowa średniowiecza (La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du moyen âge Paris 1981 [Colloques internationaux de la recherche scientifique, No 589]), Przegląd Tomistyczny 3 (1987), s. 217–223 (recenzja książki)
 • Juliusz Domańskiwypowiedź w ankiecie: Powołanie i odpowiedzialność uczonego, Roczniki Naukowe KUL 30 (1987), s. 30–33
 • Juliusz DomańskiPrzygodność, zmienność, wolność. Glosa do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, Przegląd Tomistyczny 2 (1986), s. 5–18
 • Juliusz DomańskiŚw. Augustyn i subiektywne pojęcie czasu. Analiza XI księgi Wyznań, Idea 1 (1986), s. 19–27
 • Juliusz DomańskiZ dawnych rozważań o godności człowieka, [W:] Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka, J. Rudniański (red.), K. Murawski (red.), PIWWarszawa 1985, s. 11–71
 • Juliusz DomańskiLa fortuna di Marsilio Ficino in Polonia nei secoli XV e XVI, [W:] Marsilio Ficino e il ritorno di Platone. Studi e ricerche, t. II, G. C. Garfagnini (red.), OlschkiFirenze 1985, s. 565–586
 • Juliusz DomańskiPhilosophie und Rhetorik bei Erasmus von Rotterdam, [W:] Retoryka a literatura, B. Otwinowska (red.), OssolineumWrocław 1984, s. 27–40 (Studia Staropolskie)
 • Juliusz DomańskiThe Value and Universal Nature of Polish Medieval Philosophy, Dialectics and Humanism nr 4 (1984), s. 625–642
 • Juliusz DomańskiPlaton Witwickiego. Uwagi o przekładzie, Studia Filozoficzne nr 10 (227) (1984), s. 3–10
 • Juliusz DomańskiNowe wydanie ‘De imitatione Christi’ (De imitatione Christi, ed. critica di T. Lupo S. D. E., Città del Vaticano 1982), Przegląd Tomistyczny 1 (1984), s. 239–247 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiTomasz a Kempis i erazmiańska refleksja nad tekstem jako uobecnieniem, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 28 (1983), s. 5–18
 • Juliusz DomańskiKilka uwag o teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym, Przegląd Tomistyczny 1 (1983), s. 123–161
 • Juliusz Domańskiopracowanie tekstu łac., [W:] Andreas Wissowatius, Religio rationalis, editio trilinguis, Z. Ogonowski (red.), Herzog August BibliothekWolfenbüttel 1982, s. 25–57 (Wolfenbütteler Forschungen, XX)
 • Juliusz DomańskiŻycie aktywne i życie kontemplacyjne a praca intelektualna w pismach trzech mistrzów krakowskich, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 25 (1981), s. 25–51
 • Juliusz DomańskiPraktycyzm w Krakowie a studia praskie nad życiem i osobowością filozofów starożytnych, [W:] Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR, Univerzita KarlovaPraha 1981, s. 135–146
 • Juliusz Domański, Janusz TazbirKazanie Piotra Skargi po bitwie pod Byczyną, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 16 (1981), s. 135–146
 • Juliusz DomańskiDe practicismo in philosophia a Polonis XV saeculo exculta obvio observationes, Roczniki Filozoficzne 28 (1980), s. 183–202
 • Juliusz DomańskiSokrates, Platon, Gerson, czyli sprostowanie własnej pomyłki, Studia Mediewistyczne 20 (1980), s. 145–147
 • Juliusz DomańskiŻycie kontemplacyjne i życie aktywne jako problem filozoficzny w renesansie włoskim XV wieku, [W:] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. II, Uniwersytet ŚląskiKatowice 1979, s. 81–89
 • Juliusz DomańskiEthischer Praktizismus als eine Kategorie zum Beschreiben des Selbstbewusstseins der Philosophen im ausgehenden Mittelalter, [W:] Miscellanea Mediaevalia, Bd. XII/1: Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, de GruyterBerlin - New York 1979, s. 289–313
 • Juliusz DomańskiEtyka i osobowośc filozofa. Uwagi o pojęciu filozofii i żywotach filozofów w XIV i XV wieku, Studia Filozoficzne nr 10 (1979), s. 149–160
 • Juliusz DomańskiStanislas de Scarbimiria et son discours inaugurant l’activité de l’Université à Cracovie (1400), Mediaevalia Philosophica Polonorum 24 (1979), s. 113–132
 • Juliusz DomańskiMarcin Czechowic, Appendix de vita et moribus Christianorum, [W:] Marcin Czechowic, Rozmowy chrystyjańskie, A. Linda i in. (red.), PWNWarszawa 1979, s. 302–330
 • Juliusz DomańskiWarunki potęgi narodu, [W:] 700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, Z. Ogonowski (red.), PWNWarszawa 1979, s. 338–348
 • Juliusz DomańskiŚw. Tomasz z Akwinu, Erazm z Rotterdamu i humanizm biblijny, [W:] Studia z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu, S. Swieżawski (red.), J. Czerkawski (red.), Towarzystwo Naukowe KULLublin 1978, s. 91–166
 • Juliusz DomańskiTrwałość tradycji starożytnej i metamorfozy jej recepcji w świetle dwu niedawnych książek, Studia Mediewistyczne 19 (1978), s. 175–206 (recenzja)
 • Juliusz DomańskiE. Gossmann, Antiqui und Moderni im Mittelalter. Eine geschichtliche Standortsbestimmung, München 1974, Cahiers de Civilisation Médiévale 21 (1978), s. 174–183 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiMetafilozoficzne aspekty tzw. "disputa delle arti", Odrodzenie i Reformacja w Polsce 12 (1977), s. 5–25
 • Juliusz DomańskiProfesor Kazimierz Kumaniecki, 1905-1972 , Więź nr 11 (235) (1977), s. 14–24
 • Juliusz DomańskiQuelques observations sur l’attitude d’Erasme envers la philosophie, Neohelicon. Acta comparationis litterarum universarum nr 1-2 (1975), s. 87–102
 • Juliusz DomańskiHumanizm i filozofia. Kristellerowska i Garinowska interpretacja myśli renesansowej, Człowiek i Światopogląd nr 2 (115) (1975), s. 160–184
 • Juliusz Domański"Nova" und "vetera" bei Erasmus von Rotterdam. Ein Beitrag zur Begriffs- und Bewertungsanalyse, [W:] Miscellanea Mediaevalia, Bd. IX: Antiqui und Moderni. Traditionsbewusstsein und Fortschrittsbewusstsein im späten Mittelalter, de GruyterBerlin - New York 1974, s. 515–528
 • Juliusz DomańskiLa "Brevis explicatio" de Fauste Socin et l’exégèse d’Erasme , [W:] Movimenti ereticali in Italia e in Polonia nei secoli XVI e XVII. Convegno italo-polacco 22-24 settembre 1971, Istituto Nazionale di Studi sul RinascimentoFirenze 1974, s. 77–102
 • Juliusz DomańskiErasmus Roterodamus, Encomium medicinae, [W:] Opera omnia Erasmi Roterodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, ordinis I tomus 4, North-HollandAmsterdam 1973, s. 144–186
 • Juliusz Domański, Lech Szczucki (wyd.)Iacobi Palaeologi De christi cognomine, Acta Mediaevalia 19 (1973), s. 265–288
 • Juliusz DomańskiGrzegorz z Sanoka i poglądy filozoficzne Filipa Kallimacha. Epizod z dziejów humanizmu w polskiej filozofii XV wieku, [W:] Filozofia polska XV wieku, J. Palacz (red.), PWNWarszawa 1972, s. 369–434
 • Juliusz DomańskiEcha piętnastowiecznych dysput włoskich o „godności” prawa i medycyny w Kallimachowym Żywocie Grzegorza z Sanoka, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie 16/1 (1972), s. 27–28
 • Ulrich Zwingli, O opatrzności, przeł.: Juliusz Domański, [W:] Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, L. Szczucki (red.), PWNWarszawa 1972, s. 106–167
 • Giacomo Aconcio, Zasadzki szatana, przeł.: Juliusz Domański, [W:] Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, L. Szczucki (red.), PWNWarszawa 1972, s. 436–463
 • Juliusz DomańskiZ patrystycznych źródeł philosophia Christi: św. Jan Chryzostom i erazmiańska koncepcja filozofii, Zeszyty Naukowe UJ 250, Prace Historyczne 31 (1971), s. 87–102
 • Juliusz DomańskiDuae quaestiones de universali anonymae e cod. Erfordiensi Bibliothecae Amplonianae edidit J. D., Mediaevalia Philosophica Polonorum 14 (1971), s. 99–111
 • Juliusz Domański, Andrzej KempfiKallimach Filip, [W:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, OssolineumWrocław 1971, s. 158–160
 • Juliusz DomańskiSinko Tadeusz, [W:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, OssolineumWrocław 1971, s. 348–348
 • Juliusz DomańskiE. Garin, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, przełożył K. Żaboklicki, Warszawa 1969, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 16 (1971), s. 191–195 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiKrakowski sofizmat o rzekomej wyższości retoryki nad dialektyką, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce 2/13 (1970), s. 167–188
 • Juliusz DomańskiScholastyka, teologia, erazmianizm (z problematyki rocznicowej literatury erazmiańskiej), Studia Mediewistyczne 12 (1970), s. 167–188
 • Juliusz DomańskiStarożytna literatura łacińska (M. Brożek, Historia literatury lacińskiej w starożytności. Zarys Wrocław 1969), Nowe Książki nr 7 (1970), s. 388–389
 • Juliusz DomańskiGlosy do erazmianskiej koncepcji filozofii (w pięcsetlecie urodzin Erazma z Rotterdamu), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 15 (1969), s. 5–45
 • Juliusz DomańskiGottfried Wilhelm Leibniz, Wyznanie wiary filozofa i inne drobne pisma, [W:] Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne, S. Cichowicz (red.), PWNWarszawa 1969, s. 3-36, 77–94, 225-250
 • Juliusz DomańskiStephani de Reate Tractatus de secundis intentionibus, e codice Wratislaviensi Bibl. Univ. IV Q 4 edidit J. D., Mediaevalia Philosophica Polonorum 12 (1967), s. 67–106
 • Juliusz DomańskiJana z Grotkowa De clavibus intentionum, z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej 2176 wydał J. D., Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 8 (1967), s. 3–22
 • Lorenzo Valla, Dialektyka, ks. I rozdz. 4 i 5, przeł.: Juliusz Domański, [W:] Filozofia włoskiego Odrodzenia, A. Nowicki (red.), PWNWarszawa 1967, s. 94–102
 • Karol Libelt, O panteizmie w filozofii. Rozprawa doktorska, przeł.: Juliusz Domański, [W:] Karol Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, A. Walicki (red.), PWNWarszawa 1967, s. 485–549
 • Juliusz DomańskiŻywoty cesarzy rzymskich (Historycy cesarstwa rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, tłumaczyła z łaciny, przedmową, przypisami i skorowidzem opatrzyła H. Szelest, Warszawa 1966), Nowe Książki nr 5 (1967), s. 268–269
 • Juliusz DomańskiKsenofonta pisma sokratyczne (Ksenofont, Pisma sokratyczne: Obrona Sokratesa, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta, tłumaczył z greckiego i wstępem poprzedził L. Joachimowicz, Warszawa 1967), Nowe Książki nr 8 (1967), s. 492–494 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiSzkice o kulturze średniowiecznej (Ch. Dawson, Szkice o kulturze średniowiecznej, tłumaczył J. Sulowski, wiersze tłumaczyła J. Dackiewicz, Warszawa 1966), Nowe Książki nr 18 (1966), s. 1127–1128 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiNowe wydanie pism Kallimacha, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 10 (1965), s. 259–264
 • Juliusz DomańskiZe studiów nad Kallimachem: przyczynek do zagadnienia źródeł literackich "Vita Gregorii Sanocei", Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6 (1961), s. 5–15
 • Juliusz Domański, Lech Szczucki (wyd.)Miscellanea Arianica, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 6 (1960), s. 199–287
 • Juliusz DomańskiOd wydawcy, [W:] Ch. N. CochraneChrześcijaństwo i kultura antyczna, przeł.: G. Pianko, PaxWarszawa 1960, s. 5–8
 • Andrzej Maksymilian Fredro, O potędze narodu (wybór z: Andrzej Maksymilian Fredro, Militarium seu axiomatum belli ... libri duo), przeł.: Juliusz Domański, [W:] Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism, J. Górski (red.), E. Lipiński (red.), PWNWarszawa 1958, s. 399–475
 • Juliusz DomańskiRecenzje pijarskie z rozprawy Stanisława Konarskiego De emendandis eloquentiae vitiis, [W:] Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. I, Z. Florczak (red.), L. Pszczołowska (red.), M. R. Mayenowa (red.), PIWWarszawa 1958, s. 148–153
 • Juliusz DomańskiO właściwą ocenę augustynizmu, Życie i Myśl nr 4 (1955), s. 153–175
 • Juliusz DomańskiŁacina średniowieczna i jej polski słownik (Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, t. I, z. 1-2, Warszawa 1953), Życie i Myśl nr 1 (1954), s. 206–211 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiFilip Kallimach poeta polski (K. Kumaniecki, Twórczość poetycka Filipa Kallimacha, Warszawa 1953), Życie i Myśl nr 1 (1954), s. 212–219 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiPochwała głupoty i jej polski przekład (Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przełożył i objaśnił E. Jędrkiewicz, wstęp napisał H. Barycz, Wrocław 1953), Życie i Myśl nr 2 (1954), s. 142–152 (recenzja książki)
 • Juliusz DomańskiNa marginesie dziesiątego roku studiów nad antykiem w Polsce Ludowej, Życie i Myśl nr 3 (1954), s. 101–127
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 9 (1954), s. 463–476
 • Juliusz Domańskiwstęp do: św. Augustyn, O wolnej woli, [W:] , Św. Augustyn, Pisma filozoficzne , t. III: Dialogi filozoficzne, PaxWarszawa 1953, s. 71–76
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 8 (1953), s. 448–460
 • Juliusz DomańskiPhilippi Callimachi ad Fanniam Swentocham carmen edidit J. D., Eos 46 (1952-1953), s. 131–154
 • Juliusz DomańskiForma literacka dialogów św. Augustyna, [W:] Św. Augustyn, Pisma filozoficzne, t. II: Dialogi filozoficzne, PaxWarszawa 1952, s. 201–230
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 7 (1952), s. 484–496
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 6 (1951), s. 543–554
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 5 (1950), s. 629–638
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 4 (1949), s. 518–533
 • Juliusz Domański, Lidia WinniczukAntyk w Polsce, Meander 3 (1948), s. 502–517