Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej www.ifk.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-11 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.
  • Strona posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Strona posiada zduplikowane linki.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • Serwis posiada nieprawidłową wartość znacznika języka.
 • Nagłówki
  • Serwis posiada wielokrotne nagłówki H1 na stronie.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Strona posiada ilustracje z napisami bez tekstów alternatywnych.
 • Formularze
  • Strona posiada pola formularza bez etykiety lub tekstu alternatywnego.
 • Pola formularzy
  • Strona posiada pola formularza bez etykiety lub tekstu alternatywnego.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • Strona nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Brak informacji o ilości znalezionych wyników.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • Serwis nie umożliwia dynamicznego dopasowywania zawartości do wielkości ekranu.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Serwis posiada treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.ifk.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Karolina Rybacka. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: k.rybacka@uw.edu.pl, telefon 22 55 20 125. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Jolanta Mitek-Rutkowska

Telefon: 602-25 48 46 lub 55 20 297

Email: jolamitek@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku po dwóch stopniach. Podwójne drzwi o szer.120 cm. Brak podjazdu, pochylni. Brak możliwości automatycznego otwierania drzwi. Możliwość wezwania portiera.

Korytarze i przejścia

Brak możliwości samodzielnego dostania się do budynku. Brak podjazdu, brak windy. Wysokość klamek prawidłowa, przejścia w korytarzach powyżej 90 cm. Korytarze na piętrach bez barier.

Procedury

Niezbędna pomoc przy wejściu do budynku.

Dodatkowa pomoc

Nie zapewniamy stałej pomocy w budynku.

Łazienki, toalety, szatnie

Dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I i II piętrze.

Dojazd i miejsca parkingowe

Możliwe miejsce parkingowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Wysokie schody.