Studia

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja zawodowa nauczycielska nieobowiązkowa na studiach II stopnia dla studentów specjalności filologia klasyczna  

 

Program obowiązujący od roku 2020/2021
 
Szczegóły realizacji programu należy ustalić na początku października z mgr Moniką Mikułą – kierownikiem studiów w IFK.
 
I rok studiów
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
Sposób zaliczenia
Semestr
 
Pedagogika dla nauczycieli
Wykład
 
30
Egzamin
na ocenę
zimowy
 
1
Psychologia dla nauczycieli
Wykład
 
30
Egzamin
na ocenę
zimowy
 
1
Emisja głosu
Warsztaty
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
 
1
Pedagogika
Ćwiczenia
30
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
1,5
Psychologia
Ćwiczenia
30
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
1,5
Podstawy dydaktyki
Ćwiczenia
30
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
2
RAZEM
 
180
 
 
8
 
 II rok studiów
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
Sposób zaliczenia
Semestr
 
Pedagogika
warsztaty zintegrowane
Warsztaty
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
 
2
Psychologia  
warsztaty zintegrowane
Warsztaty
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
2
Praktyki
psychologiczno-pedagogiczne
Praktyki
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
1
Dydaktyka przedmiotu*
język łaciński
i kultura antyczna
Ćwiczenia
90
Egzamin ustny
zimowy, letni 
 
5
Praktyki
nauczycielskie**
Praktyki
60
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
2
RAZEM
 
240
 
 
12
*Egzamin odbywa się zakończeniu pełnego cyklu dydaktycznego w wymiarze 90 godz.
**Studenci mogą odbyć praktyki w innym wymiarze godzinowym w semestrze w zależności od ustaleń z opiekunem praktyk.

 

Studenci, którzy decudują się na realizację specjalizacji, zgłaszają się do koordynatora specjalizacji. Studenci samodzielnie zapisują się na zajęcia przewidziane w programie. Korzystają z oferty zajęć spacjalizacyjnych w czasie rejestarcji żetonowej. 
Studenci realizują zajęcia zgodnie z umieszczonym wyżej programem (zmiana kolejności realizacji przedmiotów nie jest dozwolona). Wszelkie problemy zgłaszają koordynatorowi, jak również roczne sprawozdanie z realizacji programu.
Instyut zapewnia zajęcia z dydaktyki przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna oraz opiekę nad praktykami nauczycielskimi. Opiekunem praktyk nauczycielskich w latach 2020-2024 jest mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka.
UWAGA:
W związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która weszła w życie 15 lutego 2024 r. placówki, w których studenci odbywać będą praktyki związane z opieką nad małoletnimi, ich edukacją lub leczeniem wymagać będą od studentów dodatkowych dokumentów. W związku z tym przed rozpoczęciem praktyk w szkole (psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycielskich) student powinien przygotować następujące dokumenty:
  1. z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) 
  2. o państwie lub państwach, w których osoba studiująca zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska.
Dokładne informacje i instrukcje znajdą Państwo na stronie: https://bid.uw.edu.pl/praktyki/
Powyższe dokumenty należy zgromadzić przed rozpoczęciem praktyk z odpowiednim wyprzedzeniem. Brak dokumentów może skutkować niedopuszczeniem do praktyk.

 

Podstawa prawna realizacji specjalizacji nauczycielskiej:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf

Zob. Szczegółowy program specjalizacji

Uchwała nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

M.2020.38.U.505 zal8.fklas.2st.naucz

Koordynatorem specjalizacji jest kierownik studiów - mgr Monika Mikuła.
Rozliczenie całego programu spacjalizacji potwierdza kierownik studiów.