Studia

Praktyki zawodowe na III roku

Student studiów licencjackich zobowiązany jest do odbycia 40 godzin praktyk zawodowych w wybranej instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w archiwum, bibliotece lub redakcji.

Student ma obowiązek zaliczyć praktyki zawodowe najpóźniej do końca ostatniego semestru studiów (a nie po zakończeniu semestru).

Student powinien ustalić szczegóły (miejsce, zasady, termin) odbywania praktyk z opiekunem praktyk zawodowych (OPZ) co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Pełne informacje o zasadach organizacji i zaliczenia praktyk zawiera dokument:

filologia klasyczna - zasady odbywania praktykz którym należy się zapoznać.

Pełne informacje o realizacji efektów kształcenia zawiera sylabus praktyk dostępny w USOS.

Opiekunem praktyk zawodowych (OPZ) na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie jest mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl).

Przed rozpoczęciem praktyk  muszą być wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

-skierowanie na praktyki

-ramowy program praktyk

-porozumienie między UW a Instytucją, w której odbywają się praktyki

-RODO dla studenta

-RODO dla Instytucji

Po zakończeniu praktyk student dostarcza OPZ wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

-zaświadczenie o odbyciu praktyk

-formularz oceny praktykanta

-formularz samooceny praktykanta.

Do ubezpieczenia praktykanta przez OPZ potrzebne są następujące dane (student dostarcza je 14 dni przed rozpoczęciem praktyk):

-nr PESEL

-termin praktyk (od dnia …do dnia …)

-liczba dni przewidzianych na praktyki.

DOKUMENTY POTRZEBNE W TRAKCIE REALIZACJI PRAKTYK:

Skierowanie na praktyki zawodowe

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk WPl 2023 WORD

Sugerowany zakres pragramu praktyk w zależności od specjalizacji:

Ramowy program_Archiwum_Biblioteka_Redakcja 

Wzory formularza oceny praktykanta (w zależności od wyboru):

Formularz oceny praktykanta_Archiwum

Formularz oceny praktykanta_Biblioteka

Formularz oceny praktykanta_Redakcja

Wzory formularza samooceny praktykanta (w zależności od wyboru):

Formularz samooceny praktykanta_Archiwum

 

Formularz samooceny praktykanta_Biblioteka

 

Formularz samooceny praktykanta_ Redakcja

***

Wniosek o zaliczenie praktyk (dla osób chcących uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia vel prowadzenia działalności gospodarczej vel podejmowania innych form działaności; do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający wykonanie danej działaności, która musi zapewniać zakładane w sylabusie efekty).

Za praktyki zaliczone w takiej formie student dostaje ocenę 4 (uzgodnienie KJD WP I Samorządu studentów WP).