mgr Agnieszka Jakubik

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status

 • bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej UW
 • doktorantka IFK UW
 • sekretarz Warszawskich Czwartków Staropolskich z ramienia IFK (2017-2019)
 • członek Komisji ds. Reformy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW (2019)
 • członek Rady Naukowej IFK w kadencji 2020-2024

Biogram

Z wykształcenia jestem filologiem klasycznym, neolatynistką, pedagogiem-terapeutą i bibliotekoznawcą, absolwentką uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego i Sztokholmskiego. Z zamiłowania - humanistką wędrującą po szlakach mało uczęszczanych z wiarą w literaturę jako źródło prawdy o człowieku.

Studia w zakresie filologii klasycznej i neolatynistyki - rozpoczęte na Uniwersytecie Wrocławskim (absolutorium z wynikiem bardzo dobrym 
w 2001 r.) - ukończyłam z wynikiem celującym w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Tytuł magistra uzyskałam w 2014 r. na podstawie pracy stanowiącej opracowanie epitalamiów Guarina z Werony (edycja i przekład wraz z komentarzem i wstępem), utworów mało zbadanych 
i zachowanych prawie wyłącznie w manuskryptach.

W 2015 roku rozpoczęłam pracę zawodową (jako bibliotekarz) i studia doktoranckie w specjalności literaturoznawczej (dyscyplina dodatkowa: psychologia) na Wydziale Polonistyki UW. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą analizie komparatystycznej dwóch siedemnastowiecznych dzieł dedykowanych Władysławowi IV Wazie: Gestorum gloriosissimi ac invictissimi Vladislai IV... Everharda Wassenberga i Władysław IV Samuela Twardowskiego.

W 2018 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. 

Ostatnio (I poł. 2020) studiowałam performatywność i sztuki wizualne oraz poezję polską na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie również prowadziłam zajęcia z języka polskiego jako obcego (z elementami kultury i historii Polski) oraz z literatury dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury staropolskiej.

Obecnie moja działalność naukowa dotyczy głównie kultury czasów Wazów, ikonografii performatywnej Władysława IV i twórczości literackiej mu poświęconej.

Dodatkowe kwalifikacje (wybrane)
Ukończone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego trzyletnie Studium Języka i Kultury Czeskiej (2001).
Specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania języka łacińskiego oraz:
uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (2014).

Posiadam duże doświadczenie dydaktyczne oraz szerokie doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych - wraz z dodatkowym przeszkoleniem
w tych obszarach
. Przeprowadziłam ponad 1300 godzin szkoleń, kursów i zajęć z zarządzania informacją, języka łacińskiego i języka polskiego, a także literatury dawnej i komparatystyki - dla firm i organizacji oraz dla studentów i uczniów na wszystkich poziomach edukacji, również akademickim.

 

Wystąpienia, konferencje (lata 2016-2020)

marzec 2019: wystąpienie podczas spotkania naukowego z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie (UW) nt. 'Virtus heroica' Władysława IV oczami historyka i poety 

grudzień 2017: wystąpienie podczas Seminarium manuscripta.pl organizowanego przez Pracownię Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN nt. Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

październik 2017: wystąpienie - razem z prof. Barbarą Milewską-Waźbińską, na Uniwersytecie Gdańskim podczas VII Konferencji Naukowej
z cyklu Colloquia Neolatina z referatem nt. Virtute duce, comite Fortuna - wizerunek Władysława IV w panegiryku Everharda Wassenberga (1641)

czerwiec 2017: wystąpienie podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z referatem: Miękka niczym wosk - obraz żony idealnej w literaturze wczesnorenesansowych Włoch (na wybranych przykładach)

grudzień 2016: wystąpienie podczas spotkania naukowego z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie (UW) nt. Epitalamium - z historii gatunku: wstępna charakterystyka mów Guarina z Werony 

czerwiec 2016: wystąpienie podczas sesji naukowej Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki UW zorganizowanej ph. Kultury czytania. Komparatystyka wobec starych i nowych form obiegu literatury. Temat referatu: Oralność epitalamiów Guarina z Werony.

 

Stypendia i wyjazdy zagraniczne

(2020) Studia częściowe w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Sztokholmskim (styczeń-czerwiec) oraz:
jednodniowa wizyta studyjna w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali (czerwiec)

(2019/2020) Stypendium dla najlepszych doktorantów.
(2016/2017) Stypendium dla najlepszych doktorantów.

(2016) Tygodniowe (ok.) kwerendy biblioteczne: w Wiedniu (listopad) i w Wolfenbüttel (kwiecień/maj). 

(2015/2016) Stypendium dla najlepszych doktorantów.
(2011/2012) Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów.

(1999) Stypendium Rektora i Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego za wyniki w nauce i działalność naukową.

 

Inne działania 

W 2016 roku byłam sekretarzem międzynarodowej konferencji zorganizowanej w IFK z okazji Jubileuszu UW pn. Heredes et scrutatores.

W latach 2015-2016 prowadziłam prace związane z uporządkowaniem przechowywanej w IFK spuścizny po prof. prof. Adamie Krokiewiczu 
i Hannie Szelest.

W listopadzie 2015 byłam zaangażowana w organizację Ogólnopolskiego Kongresu Polonistycznego dla Nauczycieli Polonistów, Bibliotekarzy
i Animatorów Kultury.

W latach 2004-2016 moja działalność zawodowa związana była głównie z pracą dla Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom i realizacją projektów (zarówno o charakterze popularyzatorskim, jak i naukowym) na rzecz czytelnictwa, bibliotek oraz promocji literatury i kultury polskiej.

Kiedy tylko mam taką możliwość, angażuję się w akcje i projekty popularyzujące wiedzę o antyku (m.in. wykłady w liceach, zajęcia w szkole letniej języków antycznych) i literaturze i kulturze polskiej. W lecie 2020 (3 czerwca - 5 sierpnia) byłam koordynatorką w działającym na Uniwersytecie Sztokholmskim Språkstudion (Studium Języków Obcych), gdzie prowadziłam spotkania konwersacyjne w języku polskim. 

  


Zainteresowania naukowe

 • recepcja kultury antycznej w wiekach: XV-XVII oraz od w. XIX po dzień dzisiejszy
 • łacińska prozaiczna twórczość panegiryczna w I poł. XV wieku (humanizm włoski, działalność Guarina z Werony, pierwsze nowożytne epitalamia) i I poł. wieku XVII (Rzeczpospolita za Wazów) w ujęciu komparatystycznym
 • kultura czasów Wazów (II poł. XVI i I poł. XVII w.), związki polsko-szwedzkie
 • performatywność w literaturze wczesnonowożytnej i sztukach wizualnych, związki literatury ze sztukami wizualnymi (w szczególności z malarstwem portretowym)
 • epos (starożytność, XVII w.), oralność w literaturze i kulturze na przestrzeni wieków, kultura pisma i uczestnictwo w niej (dawniej i obecnie)
 • kryzysy, zwroty, przełomy i paradygmaty w kulturze, takie jak: narodziny renesansu, przejście z tradycji oralnej na piśmienną, zmierzch paradygmatu romantycznego
 • metodologia badań literackich, interdyscyplinarność w badaniach literaturoznawczych i filologicznych
 • peryferie literackie, poezja kobieca (twórczość Safony i Zuzanny Ginczanki)

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

  (brak)

Artykuły i inne publikacje

 • Agnieszka Jakubik"Czytanie słuchem" - oralność epitalamiów Guarina z Werony, [W:] Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania, E. Łukaszyk (red.), K. Wierzbicka-Trwoga (red.), Wydawnictwo DiGWarszawa 2018, s. 83–93
 • Agnieszka Jakubik, et al.O magii jako pseudonauce w dwóch traktatach średniowiecznych, I. Wiencek (red.), [W:] Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, J. Pietrzak-Thébault (red.), Ł. Cybulski (red.), Wydawnictwo UKSWWarszawa 2015, s. 97–117
 • Agnieszka Jakubik"De spectaculis" Nowacjana - kompozycja, wzorce, odniesienia, Meander 57 (2002), s. 77–86 (Artykuł ukazał się pod moim nazwiskiem panieńskim: Kwaczek.)
 • Agnieszka Jakubik, et al.Nowacjan, "O widowiskach", Meander 57 (2002), s. 69–76 (Przekład - dokonany przez członków koła naukowego studentów filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką naukową dra (obecnie prof.) Jakuba Pigonia - pod nazwiskiem panieńskim: Kwaczek.)
 • Agnieszka JakubikSafona - "dusza dzika, smętna", czyli obraz Safony z literaturze polskiego Romantyzmu, [W:] Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiały z międzyuczelnianej sesji studenckiej, Gdańsk, listopad 1998, A. Witczak (red.), A. Ługiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu GdańskiegoGdańsk 2001, s. 107–124 (Publikacja ukazała się pod nazwiskiem panieńskim: Kwaczek)