Studia II stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 2018/19

 

Wybór specjalizacji należy zgłosić Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów!

 

kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

specjalność: filologia klasyczna (specjalizacja klasyczna lub neolatynistyczna)

rodzaj studiów: drugiego stopnia

forma studiów: stacjonarne

czas trwania: 2 lata

limit miejsc dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 10

limit miejsc dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy: 1

limit miejsc na studia równoległe: 1

limit miejsc na studia w trybie przeniesienia: 5

 

 

kontakt: rekrut.ifk@uw.edu.pl

 

 

PIĘĆ KROKÓW, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ

 

KROK 1. REJESTRACJA

By wziąć udział w rekrutacji do IFK UW, musisz zarejestrować się we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uw.edu.pl. Załóż tam osobiste konto rejestracyjne i uzupełnij wymagane dane.

KROK 2. WYBÓR KIERUNKU

Zarejestruj się na wybrany kierunek i specjalność. Termin rejestracji to 5 czerwca – 24 września 2018 roku.

KROK 3. OPŁATA REKRUTACYJNA

Wnieś opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty mija 24 września 2018 roku.

KROK 4. WYNIKI

Sprawdź wynik rekrutacji w dniu 26 września 2018 roku. Zasady rekrutacji znajdziesz poniżej.

KROK 5. DOKUMENTY

W przypadku otrzymania statusu „zakwalifikowany”, przynieś do nas w dniach 27-28 września następujące dokumenty:

 

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 • fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 • podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 • fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 • jedną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 • dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych
 • kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawioną przez macierzysty Tok Studiów 

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia - poza ww. podstawowymi dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz fotokopia dyplomu, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów..

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna UW, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia, a których komplet dokumentów znajduje się w Toku Studiów, zobowiązani są do dostarczenia wyłącznie:

 • podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych
 • fotografii zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.                                                       

 

 Więcej informacji o samym procesie rejestracji znajdziesz na stronach:

 

 

 ZASADY REKRUTACJI

a)    Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

 Zasady kwalifikacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej:

 Podstawą rekrutacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej będzie ranking ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

 

Sposób przeliczania punktów dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej

 Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena na dyplomie ze studiów w zakresie filologii klasycznej):

bardzo dobra (5) - 100 pkt., 

dobra plus (4+) - 85 pkt.,

dobra (4) - 80 pkt.,

dostateczna plus (3+) - 75 pkt,.

dostateczna (3) - 60 pkt. 

 

Zasady kwalifikacji dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów:

 

Podstawą rekrutacji dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów będzie ranking ocen z egzaminu z języka łacińskiego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Forma egzaminu: ustny                

Termin egzaminu: 21 września 2018 r (godz. 10.00, sala nr 113) lub25 września (godz. 10.00, sala nr 113) 

 Zagadnienia egzaminacyjne:

Język łaciński: tłumaczenie fragmentów Cycerona, Wergiliusza oraz składnia i fleksja języka łacińskiego.

Zalecana lektura:

Zagadnienia gramatyczno-językowe wg gramatyk:

 • Z. Samolewicz, Z. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000;
 • J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (1997, 1999, 2000).

 

Słowniki będą udostępnione kandydatom na miejscu.

 

Sposób przeliczania punktów dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów:

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena z egzaminu wstępnego):

Majksymalna liczba punktów - 100,

Wymagana liczba punktów do zdania egzaminu - 60.

 

b)    Kandydaci z dyplomem zagranicznym

 

 1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 

 1. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

 

Zasady kwalifikacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej:

 Zasady kwalifikacji: W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego w języku polskim, liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena z egzaminu wstępnego):

 

Majksymalna liczba punktów - 100,

Wymagana liczba punktów do zdania egzaminu - 60.

 

Forma egzaminu: ustny

Termin egzaminu: 21 września 2018 r (godz. 10.00, sala nr 113) lub25 września (godz. 10.00, sala nr 113)

 Zagadnienia egzaminacyjne: kultura i obyczaje świata antycznego na podstawie jednej z dwóch zalecanych lektur:

 • Jerôme Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960 LUB
 • Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.

 

Zasady kwalifikacji osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów:

 W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki ustnego egzaminu w języku polskim z języka łacińskiego lub języka starogreckiego. Egzamin z języka łacińskiego lub języka starogreckiego jest tożsamy z egzaminem dla osób z dyplomem uzyskanym w Polsce. (patrz wyżej)

 

ULGI W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów, którzy zdali egzaminy przewidziane na II lub III rok studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna

z języka łacińskiego

LUB

 z gramatyki opisowej języka łacińskiego

są kwalifikowani na podstawie ocen z dyplomu, tak jak absolwenci studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna.

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

 O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.

 W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium.

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

 Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, legitymują się średnią ocen 4,0 lub więcej z całych dotychczasowych studiów. Postępowanie kwalifikacyjne na studia równoległe przebiega we wrześniowej sesji egzaminacyjnej. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu z języka łacińskiego.

 

 

 

 

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej