Studia I stopnia

 

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 2017/18

 

kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

specjalność: filologia klasyczna

rodzaj studiów: pierwszego stopnia

forma studiów: stacjonarne

czas trwania: 3 lata

limit miejsc dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 92

limit miejsc na studia równoległe: 1

limit miejsc dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy: 1

limit miejsc na studia w trybie przeniesienia: 10

kontakt: rekrut.ifk@uw.edu.pl

 

 

II TURA

PIĘĆ KROKÓW, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ  

 

KROK 1. REJESTRACJA

By wziąć udział w rekrutacji do IFK UW, musisz zarejestrować się we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uw.edu.pl. Załóż tam osobiste konto rejestracyjne i uzupełnij wymagane dane.

KROK 2. WYBÓR KIERUNKU

Zarejestruj się na wybrany kierunek. Termin rejestracji to 1 sierpnia – 14 września 2017

KROK 3. OPŁATA REKRUTACYJNA

Wnieś opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty mija 14 września 2017.

KROK 4. WYNIKI

Sprawdź wynik rekrutacji w dniu 20 września 2017 (godz. 14.00). Zasady rekrutacji znajdziesz poniżej.

KROK 5. DOKUMENTY

W przypadku otrzymania statusu „zakwalifikowany”, przynieś do nas w dniach 21-22 września (godziny zostaną podane w późniejszym terminie) następujące dokumenty:

 

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 • fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 • podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 • fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 • jedną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 • dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych,
 • kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawioną przez macierzysty Tok Studiów,

 

dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego – zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.

 

Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.                                                       

 

Więcej informacji o samym procesie rejestracji znajdziesz na stronach:

 

 

 ZASADY REKRUTACJI

 

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30%

 

a)    Kandydaci z maturą 2005–2017

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany

Język polski

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Matematyka

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy
nowożytny

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, 
j. rosyjski,
j. portugalski
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x

0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden przedmiot do wyboru z:


j. łaciński i
kultura
antyczna,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j.
rosyjski,
j. słowacki,
j. szwedzki,
j. portugalski,
j. kaszubski,
filozofia,
historia, historia
sztuki, historia muzyki,

wiedza
o społeczeństwie


P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

 waga = 10%  waga = 40%  waga = 20%

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie).

 

b)    Kandydaci ze starą maturą

 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

 

c)     Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 

Przedmiot
punktowany

 

Język polski
albo język A1
z grupy 1*

 

P. niższy (SL)x0,6

albo

P. wyższy (HL)x1

 

Przedmiot
punktowany 

 

Matematyka

 

 

 P. niższy (SL)x0,6

albo

P. wyższy (HL)x1

 

Przedmiot
punktowany

 

Język obcy
nowożytny

 

 P. niższy (SL)x0,6

albo

P. wyższy (HL)x1

 

Przedmiot
punktowany**

Jeden przedmiot
do wyboru z:

łacina,

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski
j. szwedzki,
j. słowacki

filozofia, historia,

przedmiot z grupy
„sztuka”, antropologia

P. niższy (SL)x0,6 

albo

P. wyższy (HL)x1

 

waga = 30%

 

waga = 10%

waga = 40%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie).

 

d)    Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

 

 Przedmiot

punktowany

 

 

Język polski
albo język L1*

 

 

P. podstawowy x0,6

albo

P. roszerzony x1

 

 

Przedmiot

punktowany

 

 

Matematyka 

 

 

P. podstawowy x0,6

albo

 P. rozszerzony x1

 

Przedmiot

punktowany

 

 

Język obcy
nowożytny

 

 

P. podstawowy x0,6 

albo

 P. rozszerzony x1

Przedmiot

punktowany

Jeden przedmiot
do wyboru z:

łacina,

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski
j. szwedzki,
j. słowacki,

filozofia, historia, sztuka, muzyka

 

P. podstawowy x0,6 

albo

P. rozszerzony x1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 20%

 *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie).

 

e)    Kandydaci z maturą zagraniczną

 

 1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.

Maksymalna liczba punktów: 100.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

 

Zasady kwalifikacji: W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego w języku polskim.

Forma egzaminu: ustny

Termin egzaminu: 15 września 2017 roku, godz. 11.00, sala nr 110.

Zagadnienia egzaminacyjne: kultura i obyczaje świata antycznego na podstawie jednej z dwóch zalecanych lektur:

Jerôme Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960

LUB

Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.

Maksymalna liczba punktów: 100

 

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady?

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują laureaci i finaliści szczebla centralnego  olimpiady przedmiotowej, tematycznej lub interdyscyplinarnej  (wyłączając olimpiady zawodowe) oraz laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i laureat Konkursu Fundacji „Shalom”.

Ważne informacje dla olimpijczyków znajdują się również tutaj.

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

 O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.

 W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium.

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, legitymują się średnią 4,0 lub więcej z całych dotychczasowych studiów. Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

  

Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego: 15 września 2017, godz. 11.00, sala nr 110.

 

 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej