Studia doktoranckie

REKRUTACJA NA STUDIA III STOPNIA 

 

jednostka prowadząca: Wydział Polonistyki UW


kierunek studiów: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo


rodzaj studiów: trzeciego stopnia


forma studiów: stacjonarne


czas trwania: 4 lata

 

LIMIT MIEJSC - 3

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie (wydruk z systemu IRK UW -  https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/). Wskazanie dyscypliny, w której kandydat zamierza się specjalizować (językoznawstwo / literaturoznawstwo / kulturoznawstwo), następuje przy składaniu dokumentów.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).
 3. Udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (wyciąg z indeksu/suplement).
 4. Curriculum vitae (życiorys zawierający informacje o ukończonych studiach magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej, o zainteresowaniach naukowych, koncepcji badań w zakresie wybranej dyscypliny naukowej; o znajomości języków obcych).
 5. Informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach oraz o udziale w konferencjach naukowych i projektach badawczych. 
 1. 3 fotografie (format legitymacyjny).
 2. Podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta (wydruk z systemu IRK UW) 

TERMIN REJESTRACJI W IRK:

 1.07-13.09.2018 r,

 TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

03.09-14.09. 2018 r. 

OPIS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji. 

Ocenie podlegają: 

Etap I – maksymalnie 60 punktów 

 A. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na temat: 

 • zakresu, metodologii i wyników pracy magisterskiej – za umiejętność syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy magisterskiej – 0-25 p.
 • zainteresowań, uzasadniających wybór dyscypliny – wiedza merytoryczna, poprawność językowa, umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym określonej dyscyplinie wiedzy – 0-35 p. 

 Etap II – maksymalnie 40 punktów

B.

średnia ze studiów – maks. 10 p. 

 • 4,0 - 4,14 – 1 punkt
 • 4,15 - 4,24 – 2 punkty
 • 4,25 - 4,34 – 3 punkty
 • 4,35 - 4,44 – 4 punkty
 • 4,45 - 4,54 – 5 punktów
 • 4,55 - 4,64 – 6 punktów
 • 4,65 - 4,74 – 7 punktów
 • 4,75 - 4,84 – 8 punktów
 • 4,85 - 4,94 – 9 punktów
 • 4,95 - 5,0 – 10 punktów

C.

 • ocena dotychczasowego dorobku naukowego – na podstawie złożonej dokumentacji (m.in. artykuły naukowe złożone lub opublikowane; udział z referatem w konferencjach naukowych; udział z wystąpieniem w studenckim ruchu naukowym) – maks11 p. (za artykuł – 4 p., za udział w konferencji z referatem – 2 p., udział w konferencji studenckiej z referatem – 1p.).
 • znajomość języków obcych (poświadczona certyfikatem lub odpowiednim zaświadczeniem) – maks5 p. (za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie B2 – 1 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C1 – 3 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C2 – 5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie B2 – 0,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C1 – 1,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C2 – 2,5 p.).
 • dyplom magisterski drugiego kierunku – 8 p.
 • dyplom ukończenia innych form dokształcania (np. studia podyplomowe) – 3 p.
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów doktoranckich (minimum półroczne, np. praca w szkole, w redakcji, wolontariat) – 3p. 

Ustalanie listy rankingowej jest dwustopniowe: 

etap I – maksymalnie 60 punktów  

etap II – maksymalnie 40 punktów 

 • Maksymalna punktacja wynosi 100 punktów 
 • Minimum kwalifikacyjne – nie mniej niż 31 punktów, uzyskanych na I etapie.
 • Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza pięć zespołów kwalifikacyjnych Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: zespół kwalifikacyjny literaturoznawczy (ILP), zespół kwalifikacyjny językoznawczy I (IJP, KJOWPiB), zespół kwalifikacyjny językoznawczy II (IPS, ISZiP, IFK, „Polonicum"), zespół kwalifikacyjny kulturoznawczy (IKP) i zespół kwalifikacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy (IPS, ISZiP, IFK).
 • Po przeprowadzonej rozmowie  poszczególne zespoły kwalifikacyjne w głosowaniu ustalają jej wynik. Wyniki głosowania oblicza się na podstawie średniej punktów przyznanych kandydatowi przez każdego członka zespołu kwalifikacyjnego. Jeśli kandydat przekroczył minimum kwalifikacyjne, czyli uzyskał nie mniej niż 31 punktów, do wyników rozmowy dolicza się punkty uzyskane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie protokołów z poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych.
 • Próg kwalifikacyjny ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna osobno dla każdego instytutu (katedry, centrum). Wydziałowa lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia zostanie utworzona na podstawie list rankingowych z poszczególnych instytutów (katedry, centrum), do których rekrutacja odbywa się w ramach przydzielonych limitów miejsc.
 • Studenci zagraniczni kwalifikowani są na podstawie analizy złożonych dokumentów, w tym wstępnego projektu pracy doktorskiej, i nie są wliczani do limitu miejsc.
 • Beneficjenci programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz 572 z późn. zm.), którzy przedłożą sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową kandydata. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odmówić zastosowania przedmiotowych preferencji,  jeżeli stwierdzi brak postępów w realizacji projektu finansowanego ze środków tego programu. 

TERMIN I MIEJSCE EGZAMINÓW 

17.09-21.09.2018 r., Wydział Polonistyki 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

24.09.2018 r. 

MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO: 

Internetowa Rejestracja Kandydatów 

strona internetowa Wydziału Polonistyki (studia - studia doktoranckie - ogłoszenia)

tablica studiów doktoranckich (przy sekretariacie p. 312, ul. Oboźna 8)

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW DOKTORANCKICH: 

1 października 2018 r. 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną skreślone z listy kandydatów. Wykaz dokumentów obowiązujących cudzoziemców przystępujących do rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2017/2018:

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Dziekana Wydziału Polonistyki oraz podanie wygenerowane z systemu IRK (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/).;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • CV (Curriculum Vitae), w tym informację o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach itp.;
 • trzy fotografie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej;
 • opinia przyszłego opiekuna naukowego, którego kandydat powinien znaleźć jeszcze przed rejestracją na dane studia doktoranckie;
 • wstępny projekt pracy doktorskiej. 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Jeśli kandydat z zagranicy przejdzie pomyślnie procedurę rekrutacyjną, zostanie przyjęty na studia doktoranckie przez Prorektora ds. Studenckich UW po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału Polonistyki. 

W trakcie odbywania studiów doktoranckich, cudzoziemcy są co roku zobowiązani do składania podania z prośbą o ich przedłużenie (po ukończeniu: I, II i III roku; w niektórych przypadkach istnieje także możliwość przedłużenia studiów o kolejny rok akademicki). 

Opłata za rok studiów wynosi 2000 euro. 

Dodatkowe informacje: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/cudzoziemcy/cudzoziemcy_na_studiach_doktoranckich

  


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej