Regulamin

Przepisy ogólne

1. Biblioteka IFK jest biblioteką naukową

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym

3. Prawo wypożyczania poza czytelnię mają:

 • pracownicy (również emerytowani) i studenci IFK, studenci MISH
 • pracownicy naukowi UW
 • aktualni członkowie Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 • inni użytkownicy w ramach wypożyczania międzybibliotecznego po zapoznaniu się z przepisami niniejszego regulaminu.

4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszt konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki ustala kierownik po zasięgnięciu opinii Komisji Bibliotecznej.

5. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.

Udostępnianie na miejscu

1. Wchodzących do czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni okryć
 • zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie do książki obecności
 • pozostawienie legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości
 • zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych publikacji
 • wypełnienie odpowiedniego rewersu na zamówione wydawnictwa spoza czytelni

2. Użytkownik ma wolny dostęp do zbiorów w czytelni.

3. Zbiory znajdujące się w magazynie i w innych salach Instytutu wydaje tylko pracownik Biblioteki.

Wypożyczanie

1. Zapisu do wypożyczalni dokonuje się na podstawie:

 • legitymacji pracowniczej lub studenckiej UW, indeksu UW
 • odpowiedniego dokumentu dla członka PTF

Zapis powinien być odnawiany na początku każdego roku akademickiego.

2. O każdej zmianie adresu domowego i nazwiska czytelnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę

3. Studenci 1,2 i 3 roku studiów I stopnia mogą wypożyczać 5 książek na okres 3 miesięcy. Studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia mogą wypożyczać do 10 książek. Pracownicy mogą wypożyczać 20 książek na okres roku.

4. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku lub uzyskać zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia. Studenci kończący w danym roku akademickim studia po rozliczeniu się z biblioteką uzyskują zaświadczenie niezbędne do przestąpienia do egzaminów dyplomowych i odbioru dyplomu.

5. Każdy użytkownik Biblioteki odchodzący z wydziału lub Uniwersytetu ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

6. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać po okazaniu wypożyczonych książek.

7. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.

8. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka może pobierać opłaty lub wyznaczyć prace na rzecz biblioteki. Odmowa zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat mimo wysyłanych upomnień spowoduje dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

9. Czasopisma, słowniki, encyklopedie, zbiory specjalne i inne cenne wydawnictwa udostępniane są wyłącznie na miejscu.

10. Korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci bibliotecznej UW.


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej